Helping people make smart choices online.

Office seating

Polityka prywatności

Jaki jest cel tego dokumentu?

„Adminisratorem danych” jest iTech Media Services Limited. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za decyzję, w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe o Tobie. Otrzymujesz kopię niniejszej informacji o polityce prywatności, ponieważ ubiegasz się o pracę u nas (jako pracownik, lub kontrahent).

Dokument ten informuje Cię, w jaki sposób i dlaczego Twoje dane osobowe będą wykorzystywane, a mianowicie do celów rekrutacji, i jak długo będą one zazwyczaj przechowywane. Dokument przedstawia Ci pewne informacje, które mamy obowiązek podać na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ((UE) 2016/679) (RODO).

 

Zasady ochrony danych osobowych

Przestrzegamy prawa i zasad ochrony danych, co oznacza, że Twoje dane będą:

 • Używane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty.
 • Gromadzone wyłącznie do ważnych celów, które zostały wyraźnie wyjaśnione i nie bdąę wykorzystywane w:
 • żaden sposób niezgodny z tymi celami.
 • Istotne dla celów, o których Cię poinformowaliśmy i ograniczone tylko do tych celów.
 • dokładne i aktualne.
 • przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, o których Cię poinformowaliśmy.
 • przechowywane w bezpieczny sposób.

Informacje, które przechowujemy na Twój temat

W związku z Twoją aplikacją do współpracy z nami będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące kategorie danych osobowych o Tobie:

 • Informacje otrzymane od Ciebie w życiorysie i liście motywacyjnym.
 • Informacje podane w formularzu aplikacyjnym, w tym imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu,
 • adres e-mail, data urodzenia, płeć, historia zatrudnienia, kwalifikacje.
 • wszelkie informacje, które nam przekazujesz podczas wywiadu.
 • wyniki testu umiejętności, aktualne informacje o wynagrodzeniach.
 • Możemy również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje bardziej wrażliwych danych osobowych:
 • informacje o Twoim zdrowiu i/lub niepełnosprawności w celu umówienia się z Tobą na rozmowę kwalifikacyjną.

W jaki sposób gromadzone są Twoje dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe kandydatów z następujących źródeł:

 • Od Ciebie, kandydata.
 • Od Agencji Rekrutacyjnych, od których zbieramy te same kategorie danych, które wskazano powyżej.
 • Wywiad środowiskowy w przypadku jeśli stanowisko tego wymaga.
 • Od wskazanych poprzednich pracodawców, od których zbieramy następujące kategorie danych: faktyczne informacje o Twoim niedawnym zatrudnieniu oraz o Twojej przydatności do pracy na stanowisku, o które się ubiegasz.
 • Dane od podmiotów zewnętrznych, które pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, takich jak LinkedIn i inne platformy mediów społecznościowych.

Jak wykorzystamy informacje o Tobie

Wykorzystamy gromadzone przez nas dane osobowe na Twój temat w celu:

 • Oceny Twoich umiejętności, kwalifikacji i przydatności do roli.
 • W stosownych przypadkach w celu sprawdzenia przeszłości i referencji.
 • Komunikowania się z Tobą na temat procesu rekrutacji.
 • Prowadzenia dokumentacji związanej z naszym procesem zatrudniania.
 • Przestrzegania wymogów prawnych lub regulacyjnych.
 • W naszym uzasadnionym interesie leży decyzja, czy wyznaczyć Cię do tej roli, ponieważ powołanie kogoś do tej roli byłoby korzystne dla naszej firmy.

Musimy również przetwarzać dane osobowe, aby móc zdecydować, czy zawrzeć z Tobą umowę.

Po otrzymaniu Twojego CV, listu motywacyjnego i/lub formularza aplikacyjnego oraz wyników testu umiejętności, o który możemy Cię poprosić, będziemy przetwarzać te informacje, aby zdecydować, czy spełniasz podstawowe wymagania, aby zostać zakwalifikowanym do roli. Jeśli będziesz je spełniać, zdecydujemy, czy Twoja aplikacja ma wystarczające zalety, aby zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli postanowimy zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną, wykorzystamy informacje przekazane nam podczas rozmowy, aby zdecydować, czy zaoferować Ci tę rolę. Jeśli postanowimy zaoferować Ci tę rolę, wówczas przyjmiemy referencje i przeprowadzimy wszelkie inne sprawdzenia przeszłości przed potwierdzeniem spotkania.

Jeśli nie podasz danych osobowych

Jeśli nie przedstawisz informacji na żądanie, które są nam niezbędne do rozpatrzenia Twojej aplikacji (takich jak dowód kwalifikacji lub historia pracy), nie będziemy w stanie pomyślnie rozpatrzyć Twojej aplikacji. Na przykład, jeśli będziemy potrzebować referencji do tej roli, a nie przekażesz nam odpowiednich danych, nie będziemy mogli dalej rozpatrywać Twojej aplikacji.

Jak wykorzystujemy szczególnie wrażliwe dane osobowe

Twoje szczególnie wrażliwe dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko w następujący sposób:

 • Wykorzystamy informacje o twoim stanie niepełnosprawności, aby rozważyć, czy musimy wprowadzić odpowiednie korekty w trakcie procesu rekrutacji, na przykład, czy należy wprowadzić korekty do testu umiejętności lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyrokach skazujących

Nie przewidujemy przetwarzania informacji o wyrokach skazujących.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziesz podlegać decyzjom, które będą miały na ciebie znaczący wpływ, wynikającym wyłącznie ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

Udostępnianie danych

Dlaczego możecie udostępniać moje dane osobowe podmiotom zewnętrznym?

Udostępnimy Twoje dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym tylko do celów przetwarzania Twojej aplikacji: naszym bliskim partnerom biznesowym i klientom w zakresie niezbędnym do danej roli. Wszyscy nasi zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych zgodnie z naszymi zasadami. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych do własnych celów. Zezwalamy im na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w nieautoryzowany sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych podmiotów zewnętrznych, którzy muszą je poznać w związku z wykonywanymi funkcjami. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają oni obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy Ciebie i każdy właściwy organ nadzoru o podejrzeniu naruszenia, w przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Przechowywanie danych

Jak długo będziecie korzystać z moich danych?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 4 lat po poinformowaniu Cię o naszej decyzji dotyczącej powołania Cię na to stanowisko. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez ten okres, abyśmy mogli wykazać w przypadku roszczenia prawnego, że nie dyskryminowaliśmy kandydatów z zabronionych przyczyn i że przeprowadziliśmy rekrutację w sposób uczciwy i przejrzysty. Po upływie tego okresu bezpiecznie zniszczymy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Jeśli będziemy chcieli zachować Twoje dane osobowe w aktach w związku z tym, że w przyszłości może pojawić się kolejna możliwość zatrudnienia i być może będziemy chcieli Cię wziąć pod uwagę, napiszemy do Ciebie osobno, starając się o Twoją wyraźną zgodę na zachowanie Twoich danych osobowych na tej podstawie.

Prawa dostępu, poprawiania, usuwania i ograniczenia

Twoje prawa w związku z danymi osobowymi

W określonych okolicznościach zgodnie z prawem masz prawo do:

 • Prośby o dostęp do Twoich danych osobowych (powszechnie znana jako „prośba o dostęp osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia Ci to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prośby o skorygowanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Korekta umożliwia poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prośby o usunięcie danych osobowych. Możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej).
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy polega to na uzasadnionym interesie (lub interesie podmiotu zewnętrznego) i jest coś szczególnego w Twojej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Prośby o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania danych osobowych o Tobie, na przykład jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód przetwarzania.
 • Prośby o przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi. Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub poprosić o przekazanie kopii Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, skontaktuj się z People Operations Team na piśmie.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli zgadzasz się na przechowywanie Twoich danych osobowych w związku z tym, że w przyszłości może pojawić się kolejna możliwość ich wykorzystania, a my możemy to rozważyć, masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie. Aby wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z People Operations Team. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przechowywać Twoich danych osobowych w aktach i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy menedżera ds. ochrony danych w celu nadzorowania zgodności z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z People Operations Team. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do brytyjskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych (ICO) w kwestii związanej z ochroną danych.

To dopiero początek naszej historii.